Θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την προκήρυξη μόνιμης θέσης Ιατρού ΕΣΥ ειδικότητας Παθολογίας Επιμελητή Β’ για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Κύμης (ΑΔΑ:ΨΩ1Α46904Θ-ΚΚΡ).

 

Η Αίτηση –Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται για όσους ιατρούς ενδιαφέρονται για την κάλυψη της θέσης (ειδικότητας Παθολογίας Επιμελητή Β΄) στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ Κύμης εις τριπλούν σε ξεχωριστό φάκελο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 26-04-2017 έως και 15-05-2017.

 

                                             Ο Αναπληρωτής Διοικητής

Του ΓΝ-ΚΥ Κύμης

 

Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης