Αίτηση των Τοπικών Συμβούλων Παππά Λουκά και Μαργέλη Αγγελή, για τυχόν μεταφορά της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομία) που από την ίδρυση της εδρεύει στην Κύμη.
 Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο 
 Από το αριθ 6ο πρακτικό της από 23 Ιουνίου 2017 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. 
 
      Στη Κύμη σήμερα την 23η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στη Κύμη, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης ύστερα από την αριθ. 930/06/10953/21-06- 2017 πρόσκληση του Προέδρου του για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία καθόσον σε σύνολο (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3):
                         Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Πόγκας Δημήτριος (Πρόεδρος)  2. Δρακίδης Κων/νος 3. Μαργέλης Αγγελής
                          Α π ό ν τ ε ς 1. Τριανταφυλλίδης Λίνος 2. Παππάς Λουκάς
       Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου: κ. Αλέξανδρος Θεοδώρου και κ. Δημήτριος Μούντριχας, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ. Ευάγγελος Μπελιάς, κ. Δημήτριος Θωμάς, κ. Αρετή Μπάτσα – Θωμά, κ. Αναστάσιος Βλάχος καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιος Κουλούρης. Ακόμη στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν εκπρόσωποι συλλόγων, μαζικών φορέων της ευρύτερης περιοχής, μηχανικοί και κάτοικοι του Δήμου μας.
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα κάτωθι: α)Την από 19-06-2017 αίτηση των Τοπικών Συμβούλων κ. Παππά Λουκά και κ. Μαργέλη Αγγελή η οποία κατατέθηκε στη Δημοτική Ενότητα Κύμης (Αριθ. Πρωτ: 10657/19-06-2017). β)Την διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 283 του Νόμου 3852/2010 περί συστάσεως των Δήμων της χώρας ( Καλλικράτης) στην οποία ορίζονται επί λέξει τα εξής: «Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τη λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών και υπηρεσιών νομικών προσώπων, που εδρεύουν σε συνενούμενους δήμους και δεν στερούν τους δημότες εξυπηρετήσεων που παρείχοντο από τον καταργούμενο δήμο». γ)Την με αριθμό 3 αριθμ. πρωτ: 1314/11-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων Δήμων η οποία εξακολουθεί να ισχύει και που αναφέρει ότι: «Οι υπηρεσίες της πολεοδομίας, πρόνοιας και ΤΥΔΚ εξακολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους που ήταν εγκατεστημένες οι αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των ΤΥΔΚ μέχρι να εξασφαλιστεί άλλη κτιριακή υποδομή και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο». δ)Την εισήγηση του Τοπικού Συμβούλου Μαργέλη Αγγελή που ανέφερε ότι η Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία) έχει 35 έτη λειτουργίας στην Κύμη εξυπηρετεί ολόκληρη την περιοχή, την Σκύρο και σύντομα και την Τοπική Κοινότητα Μετοχίου. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης στην Κύμη είναι επτά (7) και εάν μεταφερθούν οι μισοί υπάλληλοι στο Αλιβέρι δεν θα μπορούν να λειτουργούν Υπηρεσίες Δόμησης και στην Κύμη και στο Αλιβέρι. Οι κάτοικοι της Σκύρου μπορούν την ίδια ημέρα (αυθημερόν) να έρχονται στην Κύμη να εξυπηρετούνται στην Υπηρεσία Δόμησης και να επιστρέφουν στην Σκύρο το ίδιο θα συμβεί και με τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου όταν η Τοπική Κοινότητα θα υπάγεται στην Υπηρεσία Δόμησης της Κύμης. ε)Την επιστολή του απουσιάζοντος Τοπικού Συμβούλου κ. Τριανταφυλλίδη Λίνου. στ)Την από 31-03-1983 9(ΦΕΚ 133/Β/1983) λειτουργία της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, στην έδρα του πρώην Δήμου Κύμης.
     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά για τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραπάνω νόμων και εγκυκλίων και των λοιπών νόμων από τους οποίους δεν προβλέπεται η διάσπαση της Υπηρεσίας αυτής σε διάφορες πόλεις του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
        Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά έγγραφα, μετά διαλογική συζήτηση
     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 
      Προτείνει να παραμείνει η έδρα της Υπηρεσίας Δόμησης στην Κύμη, κατ’ εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης (άρθρο 283 παρ. 18 Ν. 3852/2010), η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου ή άλλα συλλογικά όργανα ή επιτροπές, η οποία διάταξη εξακολουθεί να ισχύει και μετά την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου το έτος 2011, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η Υπηρεσία λειτουργεί στην Κύμη ανελλιπώς από το έτος 1983 εξυπηρετώντας πλήρως από τότε όλους τους Δήμους Κύμης, Κονιστρών, Αυλωναρίου, Δυστίων, Σκύρου και Ταμυνέων μέχρι την συνένωση τους το έτος 2010 με το Νόμο του Καλλικράτη, αλλά και αργότερα, δηλαδή μετά την συνένωση τους και μέχρι σήμερα χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα δυσλειτουργίας στην Υπηρεσία Δόμησης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
    H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 19 /2017.
   Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.
  Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ       1.Δρακίδης Κων/νος
                         2.Μαργέλης Αγγελής
Advertisements